• Organizuoja rajono gyventojų ir darbuotojų, dirbančių regiono investicijų srityje, susitikimus – konsultacijas;
 • palaiko ryšius su įvairių fondų ir programų koordinatoriais;
 • koordinuoja, pasitelkus specialistus, įvairių investicinių projektų rengimą bei įgyvendinimą, dalyvauja ruošiant bei įgyvendinant programas, skirtas rajono ekonominei, socialinei, kultūrinei raidai gerinti;
 • planuoja ir koordinuoja statybos, rekonstravimo ir remonto darbus savivaldybės objektuose, pavedus Savivaldybės tarybai arba Administracijos direktoriui, vykdo užsakovo funkcijas;
 • rengia savivaldybės remontuojamų, rekonstruojamų objektų sąmatines dokumentacijas, pasinaudojant programine įranga;
 • ruošia ir išduoda statybos leidimus;
 • nustatyta tvarka išduoda ir priima paraiškas sąlygoms gauti teritorijų planavimo dokumentams rengti; rengia ir pateikia išvadas dėl detaliojo planavimo proceso ir procedūros;
 • organizuoja specialiųjų sąlygų gavimą;
 • organizuoja savivaldybės rengiamų teritorijų planavimo dokumentų viešą svarstymą, dalyvauja svarstant;
 • tvarko teritorijų planavimo duomenų banką, teritorijų planavimo dokumentų registrą, archyvą;
 • teikia pasiūlymus dėl sklypų dydžio ir ribų, rengia parduodamų, išnuomojamų ar kitaip įgyjamų žemės sklypų specialiąsias naudojimo sąlygas, architektūrinius, urbanistinius apribojimus ir sąlygas, nustato žemės servitutus, vykdo specialiuosius savivaldybės reikalavimus;
 • rengia žemės sklypų ne žemės ūkio veiklai nuomos sutartis, atlieka kitas funkcijas, susijusias su žemės sklypų nuoma ir pardavimu, kontroliuoja sutarčių vykdymą, teikia siūlymus dėl sutarčių nutraukimo ar išpirkimo valstybės ar savivaldybės reikmėms;
 • tvarko žemėvaldos apskaitą;
 • teikia siūlymus dėl Kelių priežiūros ir plėtros programos lėšų panaudojimo ir vykdo jų administravimą;
 • rengia Savivaldybės tarybos sprendimų, mero potvarkių, Administracijos direktoriaus įsakymų projektus, sutartis ir susitarimus su įmonėmis, įstaigomis, organizacijomis bei ūkininkais patvirtinta tvarka ir neviršydamas Skyriaus kompetencijos;
 • vykdo kitus Savivaldybės mero, Administracijos direktoriaus pavedimus Skyriaus kompetencijos ribose;
 • administruoja Sanglaudos ir kitų Europos Sąjungos paramos fondų projektus